www.barda.bg

http://www.opcompetitiveness.bg/ - управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"

www.europa.eu

 http://www.eufunds.bg/ - единен информационен портал за структурните фондове на ЕС