Статии

Общата цел на проекта е създаването на регионален бизнес инкубатор – „ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”, който да стимулира стартирането и развитието на малките и средни предприятия (МСП) предимно с технологична насоченост и увеличаване на техния дял във Великотърновска област, като осигури подходяща инфраструктура и услуги за желаещите да започнат нов бизнес и за развиващите се технологични МСП.

Специфичните цели на проекта са:

-      създаване на интегрирани ресурси за стимулирането на иновативни бизнес-инициативи на малки високо- и среднотехнологични фирми;

-       разработване и комерсиализиране на нови технологии и иновации и въвеждането на техни нови продукти на пазара с експортна ориентираност;

-       разкриване на нови работни места в инкубираните фирми;

-       повишаване на конкурентноспособността на иновативните МСП чрез предоставянето им на пакет от офис и специализирани бизнес услуги;

-      изграждане на свързаност на новосъздадените малки технологични фирми с университети, институти, местни банкови структури и общински администрации от областта.

Създаването и развитието на „ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР” като регионален инкубатор на Великотърновска област е в съответствие с основната и специфични цели на Приоритетна ос 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за подкрепата развитието на потенциала за конкурентно, устойчиво и ефективно производство и бизнес чрез изграждане и развитие на бизнес инкубатори на територията на страната като инструмент за осигуряване на необходимата инфраструктура и лесно достъпни и качествени консултантски, информационни  и други бизнес услуги в съответствие с потребностите на МСП.