Сухо строителство

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 6 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професия „Строител монтажник“

 

Професионално направление:

Строителство

Код: 582

Професия:

Строител монтажник

Код: 582040

Специалност:

Сухо строителство

Код: 5820403

Степен на професионална квалификация

втора

ІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

660

От които:

                      брой часове по теория:

В Числово  изражение 300

брой часове по практика:

В Числово изражение 360

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

 

 

гр. Горна Оряховица 2014 год.