Финансова отчетност


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 25 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професията „Финансов отчетник“

 

Професионално направление:

Финанси, банково и застрахователно дело

Код: 343

Професия:

Финансов отчетник

Код: 343 020

Специалност:

Финансова отчетност

Код: 3430201

Степен на професионална квалификация

Трета

ІІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

644

От които:

                         брой часове по теория:

В Числово  изражение 311

брой часове по практика:

В Числово изражение 333

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 

 

гр. гр. Горна Оряховица

2014 год.