Текстообработване

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 36 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професия „Оператор на компютър“

 

Професионално направление:

Приложна информатика

Код: 482

Професия:

Оператор на компютър

Код: 482030

Специалност:

Текстообработване

Код: 4820301

Степен на професионална квалификация

втора

ІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

360

От които:

                      брой часове по теория:

В Числово  изражение 120

брой часове по практика:

В Числово изражение 240

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

 

 

гр. Горна Оряховица 2014 год.