Административно обслужване

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 34 за придобиване на квалификация по професия „Офис секретар“

 

Професионално направление:

Секретарски и административни офис дейности

Код: 346

Професия:

Офис секретар

Код: 346020

Специалност:

Административно обслужване

Код: 3460201

Степен на професионална квалификация

втора

ІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

642

От които:

                      брой часове по теория:

В Числово  изражение 178

брой часове по практика:

В Числово изражение 464

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

 

гр. Горна Оряховица

2014 год.