Касиер

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 30 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професията „Касиер“

 

Професионално направление:

Администрация и управление

Код: 345

Професия:

Касиер

Код: 345 060

Специалност:

Касиер

Код: 3450601

Степен на професионална квалификация

Трета

ІІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

312

От които:

                         брой часове по теория:

В Числово  изражение 158

брой часове по практика:

В Числово изражение 154

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 

 

гр. гр. Горна Оряховица

2014 год.