Продавач - консултант


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 20 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професията „Продавач консултант“

 

Професионално направление:

Търговия на едро и дребно

Код: 341

Професия:

Продавач консултант

Код: 341 020

Специалност:

Продавач консултант

Код: 3410201

Степен на професионална квалификация

Трета

ІІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

660

От които:

                         брой часове по теория:

В Числово  изражение 240

брой часове по практика:

В Числово изражение 420

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 

 

гр. гр. Горна Оряховица

2014 год.