Сътрудник малък и среден бизнес

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”

към ЕВРОБИЛДИНГ ООД

 

Утвърждавам:Венцислав Стоев

Директор:         (име, фамилия)

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

в съответствие с ДОИ, Наредба № 5 от 04.12.2006г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“

 

Професионално направление:

Администрация и управление

Код: 345

Професия:

Сътрудник в малък и среден бизнес

Код: 345 050

Специалност:

Малък и среден бизнес

Код: 3450501

Степен на професионална квалификация

Трета

ІІІ

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

709

От които:

                         брой часове по теория:

В Числово  изражение 319

брой часове по практика:

В Числово изражение 390

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 

 

гр. гр. Горна Оряховица

2014 год.