Възможности за банково финансиране в региона: 

 

 1. Алфа Банк

 

 1. 1.Инвестиционни кредити:

 

Този тип кредити включват:

 

Кредити, предназначени за финансиране на покупка, ремонт и строеж на дълготрайни материална активи /сгради, машини и съоръжения, транспортни средства /.

Инвестиционни програми на Alpha Bank България, предназначени за съфинансиране и мостово финансиране на корпоративни проекти, както и проекти субсидирани с Европейски фондове.

Валута: EUR/ BGN

 

Срок на кредита:

 

При инвестиция в недвижим имот – до 84 месеца /7 години/

При инвестиция в машини и оборудване – до 60 месеца /5 години/

Гратисен период:

 

При инвестиция в недвижим имот – до 12 месеца

При инвестиция в оборудване – до 6 месеца

Начин на погасяване:

 

Месечни погашения по главница с възможност за индивидуален погасителен план, съобразен с паричните потоци на клиента

Лихвен процент:

 

Лихвените проценти се формират от стойността на Euribor/ Sofibor + надбавка

Такси и комисиони:

 

Съгласно действащата тарифа на банката

Обезпечение:

 

Всички приемливи за банката и определени от закона обезпечения, включително:

Ипотека на недвижим имот, залог на движимости, вземания и други активи, банкови гаранции, поръчителство, авал и др.

 

 

 

 

 1. 2.Оборотни кредити

 

Банката предоставя на кредитополучателя кредитен лимит с максимален размер, в зависимост от доказаните потребности и конкретни нужди на клиента, източниците за погасяване, вида и размера на обезпечението.

 

Сумите по кредитния лимит могат да бъдат усвоявани изцяло или на части (траншове) при предварително договорени срокове и параметри. Към най-често използваните оборотни кредити спадат:

 

Оборотен кредит на вноски

Револвираща кредитна линия

Сконтова кредитна линия

Овърдрафт

Други лимити за финансиране на оборотни нужди

 

 

 

 1. Алианц Банк

 

 1. 1.Инвестиционни кредити:

 

Стандартният инвестиционен кредит на Алианц Банк България АД предоставя възможност на клиентите да инвестират в бъдещото развитие на бизнеса си при прозрачни условия и критерии.

 

Предимства

Бонуси и ценови отстъпки за най- добрите клиенти

Предварително дефинирани финансови критерии и условия

Бързина на отпускане

Кредитополучатели

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите дефинирани в Закона за МСП с минимум две година бизнес история.

 

Цел на кредитите

Инвестиционни проекти, реализирани на територията на Република България, свързани с дейността на кредитоискателя:

За ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса (офиси; складове; производствени, търговски и административни сгради; хотели; ресторанти и др.);

За покупка на машини и оборудване;

За покупка на МПС (нови или употребявани, но не по-стари от 3 години от датата на производството им), в случаите когато МПС не отговаря на параметрите на кредит „Автомобил”;

За лицензи и др.

За рефинансиране на кредити с аналогични параметри.

Валута

BGN, EUR

 

Размер на кредитите

До 80% от инвестицията без ДДС, но не повече от 250 000 лева.

 

Самоучастие

Oт 20% от инвестицията + ДДС за инвестиционни проекти в недвижими активи и от 30% от цената на придобиване + ДДС за МПС.

 

Срок на кредитите

До 10 години за инвестиции в недвижими активи и до 5 години за инвестиции в движими активи. 

 

Погасяване

Mесечни вноски, съобразени с паричните потоци на клиента

 

Гратисен период

Съобразно сроковете на изпълнение на инвестицията, но не повече от 12 месеца

 

Обезпечение

Недвижими материални активи /в т.ч. и инвестицията/ и

Движими материални активи /машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др./, като допълнително обезпечение

 

 1. 2.Оборотни кредити:

 

Стандартният оборотен кредит на Алианц Банк България АД дава възможност на клиентите да кандидатстват и ползват бърз кредит за текущи нужди в размер до 30% от нетните приходи от продажби при ясни първоначални критерии.

 

Предимства

Бонуси и ценови отстъпки за най- добрите клиенти

Предварително дефинирани финансови критерии и условия

Бързина на отпускане

Кредитополучатели

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите дефинирани в Закона за МСП с минимум две година бизнес история.

 

Цел на кредитите

За финансиране на текущите разходи за обичайна дейност на кредитоискателя и/или за рефинансиране на други оборотни кредити.

 

Валута

BGN, EUR

 

Размер на кредитите

До 250 000 лева

 

Срок на кредитите

До 12 месеца с опция за револвиране до максимум 5 пъти. Максималният срок на кредита е 60 месеца.

 

Погасителни вноски

Гъвкав погасителен план съобразно паричните потоци на клиента

 

Обезпечение

Недвижими материални активи и

Движими материални активи /машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др./, като допълнително обезпечение;

 

 

 1. 3.Кредити за МСП:

 

Кредит Инвестиции

 

Кредитен продукт, предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствената, складовата и търговската дейност на Вашата фирма. Средствата могат да бъдат използвани за закупуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др.

 

Предимства

По-дълъг гратисен период;

Финансиране 100 % /сто процента/ от инвестицията без ДДС;

Без ограничение за самоучастие;

Опростени прогнозни годишни парични потоци за целия период и прогнозни баланси и ОПР само за първите 3 години от срока на кредита.

Кредитополучатели

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

 

Цел на кредита

Инвестиционни проекти, реализирани на територията на Република България.

 

Размер на кредита

Максимум до 250 000 евро или 500 000 лева. Финансиране до 100 % от инвестицията без ДДС, без ограничение за самоучастие.

 

Срок на кредита

За недвижими активи: До 10 год.

 

Гратисен период

Съобразно сроковете на реализация на инвестицията, но не повече от 18 месеца.

 

Годишна лихва

Атрактивен и конкурентен лихвен процент.

 

Обезпечение

Материални активи /сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др./;

Нематериални активи /вземания, търговски марки и др./.

 

 

Ипотечен бизнес кредит

 

Ипотечният бизнес кредит на Алианц Банк България е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията.

 

Предимства

по дълъг срок на погасяване на кредита;

по-благоприятни условия за фирмата при директна покупка на недвижимия имот (възможност за възстановяване на ДДС, признаване на амортизацията като разход и др.);

закупуваното недвижимо имущество служи за обезпечение по сделката;

опростени прогнозни годишни парични потоци за целия период и прогнозни баланси и ОПР само за първите три години от срока на кредита.

Кредитополучатели

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

 

Цел на кредита

За покупка, ремонт и довършителни работи на офисни и търговски площи.

 

Размер на кредита

До 250 000 евро или 500 000 лева, до 70% от оценката на пазарната стойност на закупувания и ипотекиран недвижим имот, определена от лицензиран оценител на банката.

 

Срок на кредита

До 15 години.

 

Гратисен период

До 12 месеца.

 

Годишна лихва

Атрактивен и конкурентен лихвен процент

По-нисък лихвен процент през гратисния период

 

Обезпечение

Закупеният и/или ремонтиран с кредита имот, както и всеки друг приемлив за банката.

 1. Пощенска банка:

 

 1. 1.Инвестиционни кредити:

 

Бизнес кредит за покупка на оборудване

 

Предимства:

Разширете и модернизирайте Вашия бизнес

Реализирайте Вашите инвестиционни проекти

Оптимизирайте производствените разходи

Увеличете производствения капацитет

Подобрете качеството на Вашия продукт

 

Валута: левове и евро

Размер: до 200 000 лева/100 000 евро

Срок: до 10 години

Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента

Гратисен период: до 6 месеца

Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон

Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

 

Бизнес кредит за покупка на помещение

 

Разширете и модернизирайте Вашия бизнес

Реализирайте Вашите инвестиционни проекти

Създайте „дом“ за Вашия бизнес

 

Валута: левове и евро

Размер: до 800 000 лева/400 000 евро

Срок: до 20 години

Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента

Гратисен период: до 6 месеца

Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху движимо имущество; ипотека на недвижимо имущество; други обезпечения, допустими по закон

Начин на погасяване: равни (анюитетни) месечни и тримесечни вноски

Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

 

 

 1. 2.Оборотни кредити:

 

 

 

Бизнес кредит

 

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства:

Закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки

Посрещане на текущи оборотни нужди

 

Предимства:

Разширете Вашия бизнес

Възползвайте се от по-ниските цени за закупуване на по-големи количества

Ползвате средствата според Вашите нужди

Договорете по-добри условия с Вашите доставчици

 

Валута: левове и евро

Размер: до 800 000 лева

Срок: до 10 години

Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента

Гратисен период: до 6 месеца

Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон

Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Такси и комисионни: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

 

Бизнес кредитна линия

 

Развивате Вашия бизнес и увеличавате пазарния си дял.

Договаряте по-добри цени и условия за разплащане с Вашите доставчици.

Спокойно посрещате сезонността на приходите си при постоянни разходи в бизнеса.

Покривате без проблеми извънредните нужди на Вашия бизнес.

Оптимизирате лихвените разходи.

Възползвате се от внезапно открилите се възможности пред Вашия бизнес.

Сами определяте Вашия погасителен план.

Имате възможност за ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди.

Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период.

Имате предимството за дългосрочно финансиране и свобода при вземане на бизнес решения.

 

Размер на финансиране: до 500 000 лева

Валута: левове и евро

Схема на отпускане: свободно усвояване до одобрения лимит

Начин на усвояване: свободно, в брой или чрез плащане, без предоставяне на разходооправдателни документи

Погасяване: минимално задължително плащане на лихвата, а главницата според възможността и нуждите Ви

Подновяване: годишно преразглеждане на кредитната линия и на финансовото състояние на фирмата

Срок: до 20 години, при условие че годишното преразглеждане покаже, че финансовото състояние на фирмата позволява обслужване на кредита.

 

 

 1. Първа Инвестиционна Банка:

 

 1. 1.Кредити за финансиране на иновативни компании

 

Първа инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ, част от групата на ЕИБ) подписаха гаранционно споразумение по инициативата „Инструмент за споделяне на риска" (Risk Sharing Instrument, RSI)

По силата на тази инициатива, Fibank предлага кредити на бързоразвиващи се иновативни компании, които имат огранчена материална база и активи и лимитиран достъп до кредитиране.

 

Инструментът за споделяне на риска (ИСР) е специализиран финансов инструмент, насочен към реализацията на новаторски, пазарно-ориентиран подход за популяризиране на нововъведения в сферата на бизнеса. Средствата по ИСР се отпускат основно за инвестиции в производството или разработката на продукти, процеси и/или услуги, които са иновативни, и при които съществува потенциален риск от технологичен и/или индустриален неуспех.

 

От кредитите по инициативата „Инструмент за споделяне на риска" могат да се възползват:

 

малки и средни предприятия*

компании с малка и средна пазарна капитализация**

Всички тези компании следва да извършват научно-развойна дейност, изследвания или иновации.

 

Параметри:

 

Вид кредит: Инвестиционен, оборотен, без опция за револвиране

Цел: инвестиции в материални или нематериални активи            оборотни средства

погасяване с фиксиран погасителен план с фиксиран погасителен план, без опция за револвиране

валута: левове, евро

срок: до 10 години         до 5 години

размер мин.: 25 000 евро

макс.: до 4.5 милиона евро

срок мин.: 2 години

макс.: до 7 години

макс. 3 години за кредити с еднократно или балонно погасяване (50% от началната сума по главница на кредита се погасява на падежа)

мин.: 1 година, с мин. 1 година опция за подновяване

 

гратисен период: до 12 месеца

такса за разглеждане      съгласно Тарифата на Fibank

съгласно Тарифата на Fibank

комисиона за управление         съгласно Тарифата на Fibank         

комисиона за ангажимент        съгласно Тарифата на Fibank

такса за предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Fibank       * Микро-, малки и средни са предприятия с годишен оборот не повече от 97.5 млн. лв., активи не повече от 84 млн.лв. и с по-малко от 250 души персонал.

 

**Компании с малка и средна пазарна капитализация са предприятия с пeрсонал до 500 души, които не попадат в обхвата на Закона за малки и средни предприятия.

 

Кредити по настоящия финансов инструмент НЕ се предоставят на лица, заети в следните бизнес сектори:

 

производство и търговия с тютюневи изделия и дестилирани алкохолни напитки и свързани продукти;

производство и търговия (или финансиране на производство и търговия) с оръжия и амуниции от всякакъв вид;

казина или еквивалентни предприятия.

 

 1. 2.Клуб "Предприемач"

 

"Клуб Предприемач“ на Fibank е създаден за кредитиране на малкия и среден бизнес в България.

кредитополучатели:

местни лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които имат:

активна дейност;

годишни приходи – до 5 000 000 лева.

предназначение:      

за придобиване и реконструкция на дълготрайни активи и/или за оборотни средства.

валута: левове, евро, щатски долари

лихви:            договарят се в зависимост от риска по кредитната сделка, съгласно пазарните условия:

погасяване:   

до 15 години – за инвестиции;

до 2 години и половина – за оборотни средства;

до 5 години – револвираща кредитна линия за оборотни средства.

Лихвите се заплащат ежемесечно.

 

Главницата – по предварително договорен с клиента погасителен план, съобразен с неговия бизнес: седмично, двуседмично, месечно, тримесечно или друга периодичност и с възможност за гратисен период.

 

Обезпечение:           

Всички допустими от Закона обезпечения по предвидения в законодателството ред. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на Първа инвестиционна банка АД, покриваща всички присъщи рискове.

 

време за одобрение:

до 5 работни дни след представяне на необходимата информация и документи.

 

 

 1. Райфайзен банк:

 

 1. 1.Стандартни кредити:

 

Кредит, обезпечен с ипотека или с комбинация от активи

 

Кой може да кандидатства?

Юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство и упражняващи дейност в страната

Лица, упражняващи свободни професии – стоматолози, адвокати, нотариуси, земеделски производители и други

За какво е предназначен кредитът?

 

Инвестиции

Закупуване на недвижим имот

Строително-ремонтни работи

Закупуване на машини и оборудване

Други

Оборотни средства

Закупуване на материали

Други

Кредит, обезпечаващ издаването на банкова гаранция

 

Параметри на кредита

 

Размер: до 500 000 BGN/250 000 EUR

Валута: BGN или EUR

Бизнес история: Мин. 12 месеца

Срок: 

За оборотни кредити: до 5 год.  в зависимост от предлаганото обезпечението/до 12 месеца под формата на овърдрафт или револвиращ лимит

За инвестиционни кредити: до 15 год. в зависимост от предлаганото обезпечение

Гратисен период:При оборотни кредити: до 3 месеца

При инвестиционни кредити: до 6 месеца

Лихва: Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в евро), респ. 1-месечен Sofibor (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит

Такси и комисионни           Съгласно Тарифата на Банката

Обезпечение:            Недвижимо имущество:

Ипотека върху жилищни сгради, търговски площи, земя и др.

Движимо имущество:

Транспортни средства

Оборудване - търговско и производствено

Стоки

Друго, допустимо от закона

Изплащане    Срочни кредити - равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата

Револвиращи/овърдрафти – лихва – месечно

Срок за отговор: до 5 работни дни

 

 

 1. Societe Generale Експресбанк

 

 1. 1.Инвестиционни кредити

 

Societe Generale Експресбанк предлага кредити за придобиване на дълготрайни активи:

закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства;

придобиване на недвижимо имущество;

строителство на сгради, реконструкция и разширяване на съществуващи обекти;

закупуване на предприятия, покупка на дялове и акции;

Срокът на инвестиционните кредити може да достигне 10 години.

 1. 2.Кредити за оборотни средства

Societe Generale Експресбанк дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната ви стопанска дейност:

покупка на суровини и материали

покупка на други краткотрайни активи

финансиране на текущи разходи

Видове кредити за оборотни средства:

Овърдрафт

Краткосрочно кредитно споразумение, по силата на което Societe Generale Експресбанк дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателна сметка до определен кредитен лимит.

Револвираща кредитна линия

Краткосрочен банков кредит, с който получавате възможност да погасявате и усвоявате средства многократно в рамките на договорения срок до размера на определен кредитен лимит.

 

Кредити за оборотни средства се отпускат за период от 12 месеца с възможност за подновяване за период до 60 мес.

 

 1. 3.Бизнес кредит Партньор за оборотни и инвестиционни средства за малки и средни предприятия

Бизнес кредит Партньор в размер до 350 000 лева или равностойност в евро.

Предимства на бизнес кредит Партньор:

Бърза и лесна процедура за кандидатстване

Без предоставяне на бизнес план

Допълнителна сигурност за Вашия бизнес със застраховка Живот от Сожелайф.

Бизнес Кредит Партньор ви дава възможност да реализирате лесно и бързо желания растеж. За по-доброто ви обслужване са разработени три вида кредити в рамките на Кредит Партньор.

 • Бизнес кредит Партньор за оборотни средства:

Професионалистите на Societe Generale Експресбанк ще Ви предложат най-подходящата схема за финансиране на нуждата от оборотни средства на Вашето предприятие съобразена с бизнес цикъла на вашата дейността Ви.

Овърдрафт или кредит с погасителен план

Валута: лева или евро

Срок: до 10 години с преразглеждане на 12 месечен период

Сума: от 10 000 лв. до 350 000 лв.

 • Бизнес кредит Партньор за инвестиционни проекти:

Експертите от Societe Generale Експресбанк ще предоставят финансиране на Вашите инвестиционни проекти, включително придобиването на търговски и офис площи като офиси, складове и магазини.

Валута: лева или евро

Срок: от 24 до 120 месеца

Гратисен период: до 6 месеца

Сума: от 10 000 лв. до 350 000 лв.

Лично участие в проекта: минимум 15%

 • Бизнес кредит Партньор за оборотни средства и инвестиционни проекти:

Една нова инвестиция често води и до необходимост от финансиране и на оборотен капитал. Затова Societe Generale Експресбанк ви предлага и двете възможности. В случай че предпочетете този вариант ще можете да балансирате финансите на вашия бизнес както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

 Обезпечение:

Ипотека, Залог на оборудване, Паричен депозит, Друг вид обезпечение по договаряне с Банката.