Тук ще получите информация за:

Видовете местни данъци и реда за тяхното събиране се определят със Закона за местните данъци и такси:

В Община Горна Оряховица се плащат следните видове данъци и такси:

1.Данък върху недвижимите имоти;

 С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

 Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

    Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

2.Данък върху наследствата;

 С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

С данък върху превозните средства се облагат:

превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

6. Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

 оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

 За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7.Туристически данък

 

Размерът на туристическия данък е, както следва:

     средствата за подслон  и места за настаняване

      1. категория 1 звезда – 0,40 лв. за нощувка;

      2. категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.