Информационна система за професионално насочване и бизнес информация

Статитстическа, данъчна и законодателна информация

Възможности за финансиране

Държавни, общински и банкови институции в региона

База данни МСП

База данни грантови схеми за микрокредитиране и лизинг

База данни гаранционни фондове, институции, проекти, банки

База данни свободни общински имоти

Днес за всички е ясно, че обща необходимост за всички райони в България е реализацията на дейности, насочени към насърчаване на инвестициите в структурното им приспособяване и повишаване на регионалната конкурентноспособност, тъй като всеки един от тях се определя като изоставащ в сравнение с регионите на ЕС. 

Регионалното преструктуриране следва последователно да ориентира икономическата структура на районите за планиране към производства с висока добавена стойност, която да им осигури висока конкурентноспособност в глобален план и да води до цялостно укрепване на социално-икономическата ситуация и подобряване на качеството на живот в тях. 
При все по-силната ориентация на европейските региони към икономика, базирана на знанието, развитието на изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите са ключът към регионална конкурентноспособност. Това определя политиката за регионално развитие да подкрепи механизмите, структурите и институциите, благоприятстващи създаването и усвояването на иновациите на регионално ниво и широкото въвеждане на информационните и комуникационни технологии, както в производствения, така и в публичния сектор.
Целта е не да се гарантира, че всички териториални общности в районите за планиране ще имат средства да допринасят поравно за развитието на нови технологии, а да бъдат в равни позиции да се възползват от тях и да ги използват продуктивно. В този контекст важна роля играят градове в страната, където са съсредоточени университетите, колежите, научно-изследователските институти, които имат най-голям потенциал за осъществяване на технологични изследвания и развитие. 
От районите за планиране в страната с най-добри възможности за развитие на иновационни дейности са Югозападния, Южния централен и Северния централен район, в който попада и облас Велико Търново.

Едно от важните условия за изграждане на конкурентен профил на районите за планиране е достъпът до информационни и комуникационни технологии. Липсата на достъп до подходящи телекомуникационни услуги представлява сериозна пречка в развитието на бизнеса от всички райони. Постигането на тази цел от една страна е свързано с въвеждането на услуги за местния бизнес (бизнес информационни системи, данъчна информация и други услуги за бизнеса), а от друга страна, използването на тези технологии е свързано с подходящо обучение на населението и местния бизнес. 
Затова и "ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР", чрез дейността си ще се стреми да предостави на своите клиенти:
- достъп до бизнес информация относно възможности за достъп до финансиране, изготвяне на проекти и др.
- информация относно изменения в данъчното законодателство;
- информация за предстоящи обучения, организирани от ЦПО "Евробилдинг инкубатор"
- информация за предстоящи бизнес срещи и семинари;
- и всякаква информация, необходима за успушното стартиране и развитие на бизнес